Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsen Ossenmarkt heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.


Regels:
Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens


a) Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
c) Doeleinden zijn:
- gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,
doorverwijzing, overdracht);
- gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
- andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a) Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk. Dit zal worden opgenomen in de schriftelijke informatie die de patiënt ontvangt en op de website.
b) Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
2. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
3. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
4. verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
c) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:
i. voor zover dat met het oog op een goede behandeling of
ii. verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
2. verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de
i. beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover
ii. dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
d) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
a) een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
b) de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging


Huisartsen Ossenmarkt heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:
a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. De schriftelijke gegevens van patiënten worden in een afgesloten ruimte bewaard. Deze ruimte is niet toegankelijk voor derden.
d) Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van de gegevens van de patiënten op een externe harde schijf die is beveiligd met een wachtwoord.


Bevoegdheden mbt gegevensbeheer

Er zijn 2 soorten gegevens in de praktijk beschikbaar: medische gegevens en administratieve gegeven. Medische gegevens kunnen geraadpleegd en gemuteerd worden door (waarnemend) huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes. Een auditor kan de gegevens alleen raadplegen.

Administratieve gegevens kunnen worden gemuteerd en geraadpleegd door huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes. Auditor, boekhouder en waarnemer kunnen deze gegevens slechts raadplegen.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsen Ossenmarkt treedt in werking per 1 juni 2014 en is gepubliceerd op de website.